โรงเรียนอนุบาลนฤมลทิน KINDERGARTEN ราชพฤกษ์
SCHOOL AT HOME EDUCATORS BY HEART & BY EXPERIENCE SAFE, HYGIENIC & CREATIVE ENVIRONMENT HEALTHY FOUNDATION & HEALTHY MIND TECH-SAVVY KIDS FOR THE MODERN WORLD CONTACT US MAP & ADDRESS APPLICATION
แกลเลอรี GALLERY
 
รายการอาหารประจำเดือน
www.naruemontinkindergarten.com www.naruemontinkindergarten.com www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com
 
อนุบาลนฤมลทิน เปิดรับสมัครตลอดปี
เอกสารประกอบการสมัคร
1 สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
2 ทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป, รูปถ่ายบิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ 2 รูป
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนชาย-หญิง อายุ 2 - 6 ปี
**ในกรณีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ โรงเรียนขอพิจรณาเป็นรายบุคคล
สมัครเรียนได้ที่ อนุบาลนฤมลทิน ราชพฤกษ์
ทุกจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
ติดต่อขอเยี่ยมชมโรงเรียนโปรดนัดล่วงหน้า
 
 
APPLICATION
 
www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com