โรงเรียนอนุบาลนฤมลทิน KINDERGARTEN ราชพฤกษ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แกลเลอรี GALLERY
 
รายการอาหารประจำเดือน
ข่าวประกาศ
 
รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 2-6 ขวบ สอบถามรายละเอียด และเยี่ยมชมโรงเรียน 02-4487287, 085-0596226
 
อนุบาลนฤมลทิน เปิดรับสมัครตลอดปี
เอกสารประกอบการสมัคร
1 สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
2 ทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป, รูปถ่ายบิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ 2 รูป
1  
คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนชาย-หญิง อายุ 2 - 6 ปี
**ในกรณีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ โรงเรียนขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
สมัครเรียนได้ที่ อนุบาลนฤมลทิน ราชพฤกษ์
ทุกจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
ติดต่อขอเยี่ยมชมโรงเรียนโปรดนัดล่วงหน้า
รับนักเรียนตั้งแต่ 2+ ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นต้น ให้รู้จักดูแล ช่วยเหลือตนเอง บรรยากาศห้องเรียนอบอุ่น เสมือนบ้าน มีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาด้านทักษะสัมผัสพื้นฐาน พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สติปัญญา และการเข้ากลุ่มเสริมทักษะทางสังคม ในการอยู่ร่วมกัน
2+ เตรียมอนุบาล Nursery
 

3
กิจกรรมการเรียนหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ อีกทั้งมีความคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ฝึกทักษะพื้นฐานด้านวิชาการผ่านงานศิลปะ, งานประดิษฐ์, กิจกรรมการเล่นต่างๆ และการเริ่มขีดเขียนอย่างมีความหมายรวมถึงสามารถเล่าจินตนาการของตนเองได้
แนวทางการสอนทันสมัย เน้นนวตกรรมหลากหลาย ฝึกการวางแผนงาน จัดลำดับงาน เพื่อสร้างเด็กยุคใหม่ ผ่านสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย
www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com