โรงเรียนอนุบาลนฤมลทิน KINDERGARTEN ราชพฤกษ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แกลเลอรี GALLERY
 
รายการอาหารประจำเดือน
www.naruemontinkindergarten.com
 
ทำเนียบผู้บริหาร
ด้วยประสบการณ์การบริหารการศึกษาระดับอนุบาล – ประถม – มัธยมศึกษา ณโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 107/6 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 รวมเวลา 40ปีเศษ ส่งผลให้พัฒนาการและความก้าวหน้าของโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง คณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพบุคลากรครู คุณภาพนักเรียน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม รวมไปถึงบุคลิกภาพที่สง่างาม พร้อมเข้าสู่สังคมได้อย่างเหมาะสม แต่ละปีการศึกษาโรงเรียนสามารถผลิตลูกศิษย์ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ไปศึกษาต่อระดับมัธยม และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
 
ทีมผู้บริหาร
รายนามคณะผู้บริหารโรงเรียนนฤมลทิน ราชพฤกษ์
 
1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : อาจารย์วันทนา วงศ์ภักดี ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
  วุฒิการศึกษา / ประสบการณ์ : ประโยคพิเศษครูมัธยม (พม.) อดีตครูระดับมัธยมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 
2. ผู้รับใบอนุญาต : อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี
  วุฒิการศึกษา : - Bachelor of Science & Master of Information System จาก The University of Queensland, Australia
- MMEd. Certificate (Mini M.Ed. in Early Childhood.) จากคณะศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) มศว. ประสานมิตร
  ประสบการณ์ : บริหารงานแผนกอนุบาล โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มากว่า10 ปี
 
3. ผู้จัดการ : อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์
  วุฒิการศึกษา : - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Master of Science in Education Administration จาก Indiana University, U.S.A.
- Diploma in Montessori Teaching Method, London, U.K.
- MMEd. Certificate (Mini M.Ed. in Early Childhood.) จากคณะศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) มศว. ประสานมิตร
  ประสบการณ์ : บริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มากกว่า 20 ปี
  ตำแหน่งทางวิชาชีพ : กรรมการบริหาร สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com